Ordensregler for Haveparken "Lille Bangsbo"

Ordensregler - Vedtægter - 2024


1. Beplantning


1. Havens træer og større beplantning må ikke sættes nærmere skelend 1,5 meter


Vi tilstræber hurtigst muligt, at få hegnsloven ind i kolonihaveloven og den skal overholdes.


2. Havernes skel/hække skal holdes fri for ukrudt. Anlagte græsplæner skal klippes regelmæssigt. Haverne skal holdes i ordenligt stand. Affald og lignende skal opbevares til mindst mulig gene for beboerne.


3. Afbrænding af affald må aldrig finde sted i haven. Haveaffald skal på komposten.


4. Hækkene skal klippes 2 gange årligt, første gang senest 22 juni og anden gang senest 22 august. Hækkene skal være avnbøg og maks. 180 cm høje og maks. 60 cm bredde, men må gerne være lavere, og etableres inden for et år efter rydning og hele vejen om haveparcellen, udgift til nye planter sker for lejerens regning.


5. Brug af sprøjtegifte og andre gifte SKAL begrænses mest muligt.


6. Hæk maks. højde cm. 180 maks. bredde cm.60, hvis ikke andet er aftalt.


7. Husk: Når man forlader sin have SKAL der lukkes for hanen ude ved standeren. Tag venligst slangen af.


2. Bebyggelse


1. Det bebyggede areal må ikke samlet overstige 15% af haveloddens areal dog maks. 60 kvm. Bebyggelse i haverne skal altid henligge i ordentlig og pyntelig stand til glæde for hele haveparken.


Materialer til senere brug skal være opstablet.


2. Haveparken kan bebygges med havehuse i overensstemmelse med de af Frederikshavn Kommune vedtagne regler for havehuse, der lyder:


3. 1. Bygningerne må ikke opføres med mere end en etage og bygningshøjden må ikke overstige 2,8 m målt fra terræn til skæringslinien mellem ydervæg og tagflade (Bortset fra gavltrekant)


Tagets vinkel med det vandrette plan må ikke overstige 55".


3.2. Bygningens højde til tagryggen må ikke være over 5 meter.


3.3. Havehuset skal holdes mindst 2,5 meter fra skel. Drivhus må maks. være 9,9 kvm.


3.4.Raftehegn må inden for haveparkens område kun anvendes som læhegn i umiddelbar forbindelse med bebyggelsen i maks. 1,8 meter højde. Støbning må kun finde sted ved opførelse af hus.


3.5. Blanke og reflekterende tagmaterialer må ikke anvendes.


3.6. Til udvendig bygningssider, må ikke anvendes materiale, som efter bestyrelsens skøn virker skæmmende.


3.7. Udvendige bygnings sider, herunder tage og sokler må kun fremtræde i farver inden for jordfarveskalaen.


3.8. I øvrigt skal bebyggelsen i sine væsentlige træk have en sådan udformning og fremtræden, at det i forbindelse med den øvrige bebyggelse på stedet opnås en god helhedsvirkning.


Hvis hus overføres fra et andet sted, skal dette være i overensstemmelse med ovenstående regler.
Ved bygning eller ændring af hus, skal der inden der påbegyndes ændringer forelægges 2 mål faste tegninger for bestyrelsen, ligesom der skal anføres hvilken materialer, der ønskes anvendt.


Overtrædelse af disse bestemmelser medfører tab af medlemskab eller eksklusion iht. lovene §12.2.


3.9. Ved opstilling af brændeovn i kolonien skal  godkendelsen af denne søges ved bestyrelsen og følgende krav skal være opfyld.


Prøvningsattest EN 303 5 samt godkendt skorstenstilmelding.


Attest fra skorstensfejeren.


Forurening og partikel godkendelse.


Der må kun fyres med godkendt brænde.


Der afleveres en kopi med skorstensfejerens underskrift inden ibrugtagning af ovnen.


4.1 Have bassiner over 200 liter er ikke tilladt i Haven, ligeledes må kemikalier i forbindelse med vandet i bassinerne ikke bruges.


4.2 Opsætning og brug af trampoliner er forbudt i haven.


3. Vejene og stierne


1. Medlemmet skal holde indtil halvdelen af vejen/stien uden for den lejede have fri for ukrudt og i pyntelig stand,


2. Tilkørte og på vejen/stien henlagte materialer til brug i haven, skal fjernes fra vejen/stien senest en uge efter modtagelsen.


3. Kørsel: Der må generelt ikke køres i haverne, haverne vil være aflåste, og adgang kan kun fås ved at kontakte Formanden. De kørende skal vise størst agtpågivenhed, hastigheden må ikke overstige 10 km/timen, og transportmidler skal stilles til mindst mulig gene for naboerne.


4. Grønne områder


De grønne områder skal været frit tilgængelige for koloniens medlemmer og dennes husstand, og de skal stå direkte under medlemmernes beskyttelse, vedligeholdelsen påhviler medlemmerne.


5. Bødebestemmelser


Bestyrelsen er pligtig til at påtale enhver overtrædelse af lovene, lige som medlemmerne er pligtige til at holde bestemmelserne efterretteligt.


Almene overtrædelser vil medføre advarsler og kan i gentagelsestilfælde medføre bøde på kr.200,00.
Sådanne bøder kan kun idømmes af bestyrelsen.


Et hvert bødeforlæg skal meddeles skriftligt og betales senest 14 dage efter forelæggelsen.


Ønsker et medlem at klage over en idømt bøde skal dette meddeles bestyrelsen senest 14 dage efter at bøden er forelagt.


Klage  over en idømt bøde kan af medlemmet forelægges for havekoloniens generalforsamling, hvis afgørelse er endeligt.


Således vedtaget på generalforsamlingen.


Love for Haveparken Lille Bangsbo


§1. Formål og Virke


Under Kolonihaveforbundet Vendsyssels kreds, Kolonihaveparken startet d.1/1-1987


Foreningens hjemsted er Bangsbo matrikel nr.1 KA, på det af kredsen lejede areal tilhørende Frederikshavn kommune. Foreningen og dermed dennes lejere er underkastet de bestemmelser, som kommunen gennem byplanbestemmelser og deklarationer der ligger på lejede arealer og lejekontrakten mellem Frederikshavn byråd, Vendsyssels kreds og Kolonihaveforbundets lov af November 2000.

 

§2. Koloniens formål er at administrere ovennævnte areal som kolonihaver, ligesom den skal forestå vedligeholdelse af vejanlæg, vandinstallationer og parkeringspladser, i overensstemmelse med de planer, vendsysselskreds i samarbejde med de kommunale myndigheder har lagt til grund for koloniens hele virke.


§3. Medlemmer


3.1. Som medlem kan kun optages myndige personer der samtidig lejer en have ved medlemskabets indgåelse.


3.2. Medlemmet skal have fast og lovlig folkeregisteranmeldt bopæl udenfor haveforeningen.


"Adresse ændring skal meddeles formand eller kasserer senest 2 uger efter, at ændringen sker.


Lejeren SKAL have fast bopæl i Frederikshavn/Læsø kommune for at kunne leje en kolonihave. Medlemmer er forpligtiget til straks at sælge bebyggelse og opsige lejemålet ved fraflytning fra kommunen. Såfremt dette ikke sker, skal bestyrelsen skriftligt bringe lejemålet til ophør med 14 dages varsel.


3.3. Intet medlem kan optages i foreningen uden bestyrelsens godkendelse.


3.4. Ved leje af en havelod oprettes en lejeaftale. Indmeldelsesgebyrsvarer til 1/2 års leje. Ved salg af have betaler sælger et beløb der svarer til 1/2 års leje.


3.5. Et medlem kan kun leje en have og kan ikke samtidig være medlem af en anden haveforening under Kolonihaveforbundet. Overtrædes denne bestemmelse skal bestyrelsen bringe lejemålet til ophør med 14 dages varsel.


3.6. Til dækning af koloniens udgifter og administration indbetaler hvert medlem et kontingent til kassereren.  Jordlejen og forbunds kontingent overføres af kassereren.


§4 Medlemskontingent


4.1.Medlemskontingent forfalder til betaling i 2 rater, den 1 Februar og den 1 August, lejen indbetales til foreningens bank senest den 1 Februar og 1 August.


4.1a. På generalforsamlingen 4 april 2022 blev der vedtaget at bestyrelsen kun betaler halv haveleje.


4.2. Der som et medlem ikke indbetaler sit kontingent rettidig, er bestyrelsen berettiget til at opkræve kr. 200.- i gebyr senest 8 dage efter påkrav, betales beløbet ikke sker der udmeldelse af haven.


4.3. Ved opsigelse påhviler det pågældende medlem at udrede haven skadesløst til haveparken. Haveparken er berettiget til for hvert krav mod et medlem at søge sig fyldestgjort i den vedkommende medlems havelod dette dette værende bebyggelse, løsøre og beplantning.


4.4. Ved overtrædelse af foreningens love og ordensregler, der kan påføre foreningen udgifter SKAL DISSE BETALES AF MEDLEMMET.


§5. Ordensbestemmelser og vedligeholdelse af det lejede


5.1. Generalforsamlingen fastsætter ordensbestemmelser som skal være gældende inden for området og som foreningen gennem sin bestyrelse skal forvalte og administrere.


5.2. Medlemmet er pligtig til at overholde alle bestemmelser, som foreningens generalforsamling, bestyrelse eller offentlige myndigheder pålægger området, ligesom medlemmet er pligtig til at overholde de i lejeaftalen indeholdte bestemmelser.


§6. Ophævelse/opsigelse og overdragelse af lejemål


6.1. Ønsker et medlem at overdrage sin have til en køber, skal vedkommende medlem på forhånd rette henvendelse herom til formanden, og overdragelse er kun gyldig, når der af bestyrelsen foreligger skriftlig godkendelse af overdragelsens vilkår og vurdering af køberen, som medlem af haveparken.


6.2  Ingen overdragelse må finde sted før hus og have er vurderet. En vurdering er gældende for 1 år forudsat at der ikke er sket væsentlige ændringer af hus og have. For vurderingen betales et gebyr bestemt af kredsen.


6.3. Overdragelsesbetingelserne skal forelægges på en af forbundets lejeaftaler.


6.4. En eventuel nægtelse af at godkende en ønsket køber, kan af vedkommende medlem indbringes for foreningens generalforsamling, hvis afgørelse er endelig.


6.5 .Bestyrelsen har intet ansvar over indtrædende medlemmer, hvis et overtrædende medlem bevidst eller ubevidst har fortiet forhold om pantsætning af den bebyggelse der overdrages. Bestyrelsen kan kræve, at det udtrædende medlem fremlægger tingbogsattest vedr. bebyggelse.


§.7. Ved dødsfald


7.1.  Afgår et medlem ved døden, er afdødes arveberettigede som opfylder betingelserne i §.3.stk.2. betingelser for optagelse, berettiget til at overtage afdødes lejemål.


§.8. Love og regler.


8.1. Fremleje eller udlån, mod betaling af de enkelte haver må ikke finde sted under nogen form.

 

8.2. Pantsætning af jord vil ikke kunne finde sted.


§.9. Haverne.


9.1 .Hvert medlem skal anlægge en have som prydhave og/eller køkkenhave. På havelodden må ikke drives nogen form for erhvervsvirksomhed.


9.2. Egentlige husdyrhold, herunder muskel og kamphunde er FORBUDT i kolonien.


9.3. Hunde SKAL føres i snor. Er der løse hunde i haven skal der være forsvarlig indhegning, i forhold til hunden. ALLE efterladenskaber SKAL samles op. Overtrædelse af reglerne kan have bortvisning fra haveparken til følge.


9.4. De i haveparken værende bygninger må KUN benyttes til beboelse i sommerhalvåret fra den 1. April til den 30. September. Overnatning uden for sæsonen gælder kun weekend.


9.5. Overtrædelse af forbuddet mod benyttelse af kolonihavehuset til helårsbeboelse er en grov tilsidesættelse af bestemmelserne pålagt området og medfører bortvisning.


9.6. Hvert medlem er over for haveparken ansvarlig for sin husstand eller sine gæsters skadegørende handlinger.


§.10. Fællesarbejde


10.1 .Foreningens medlemmer er forpligtet til at medvirke ved ren-og vedligeholdelse af veje, stier og andre arealer, der i følge hoved lejekontrakten hører til området, samt ved vedligeholdelse af foreningens fælles faciliteter.


Medlemmer har endvidere pligt til at holde sin del af vejen ud til vejmidte udenfor sin egen have.


10.2. Bestyrelsen kan indkalde foreningens medlemmer til deltagelse i de nævnte aktiviteter. Bestyrelsen kan pålægge medlemmer der udebliver her fra en afgift fastsat af generalforsamlingen.


§.11. Forpligtelser.


11.1. Medlemmerne er forpligtigede til at overholde ordensreglerne.


11.2. Generalforsamlingen er berettiget til at ændre eller supplere lovene og ordensreglerne. Eventuelt ændringer skal skriftligt meddeles kredsbestyrelsen før ikrafttrædelsen kan finde sted.


§.12. Eksklusion


12.1. Bestyrelsen/Kredsbestyrelsen kan ekskludere et medlem efter følgende regler:


12.2. Hvis et medlem fremlejer sit havelod.


Hvis et medlem benytter sin have til helårsbeboelse.


Hvis et medlem i strid med loven driver erhverv i haven, eller holder husdyr.


Hvis et medlems have ikke anlægges, drives eller bebygges som i loven foreskrevet.


Hvis et medlem, i denne husstand eller gæster i væsentlig grad eller gentagende gange overtræder ordensreglementet.


12.3. Hvis et medlems opførsel eller forhold har vist at være af en sådan art, at vedkommendes forsatte medlemskab af kolonien ikke skønnes atv ære foreneligt med de øvrige medlemmers berettigede krav på betryggende og ordnede forhold i kolonien og dens område.


12.4. Medlemsretten fortabes, uanset om restancen er søgt inddrevet ved retslig inkasso. Et medlem, der har fortabt sin medlemsret i medfør af foranstående bestemmelser, har intet krav på genoptagelse i kolonien, selv om restancen berigtiges.


§13. Fra flytning ved eksklusion


13.1. Når medlemskab fortabes eller ved eksklusion frakendes det pågældende medlem og dets husstand er  forpligtiget til at fraflytte haven med 14 dages varsel, og kan om fornødent udsættes ved fogedens hjælp.


13.2. Den på havelodden værende bebyggelse er haveparken berettiget, men ikke pligtig, til at overtage, efter sagkyndig vurdering, eller søge at afhænde på de efter bestyrelsens skøn bedst opnåelige vilkår.


13.3. Vurderingsbeløbet eller overdragelsesvederlaget med fradrages af haveparkens eventuelle tilgodehavende eller udlæg udbetales af kasserer til den opsagte snarest efter at afhændelsen har fundet sted.


13.4. Ethvert tvivlsspørgsmål i forbindelse med eller frakendelse af medlemsretten afgøres af foreningens generalforsamling, hvis afgørelse er endelig.


§14. Daglig ledelse


14.1. Koloniens daglige ledelse forestås af en bestyrelse på 5 medlemmer, valgt blandt koloniens medlemmer.


14.2. Formand og kasserer vælges på generalforsamlingen, medens bestyrelsen selv konstituerer sig med næstformand og sekretær.


14.3. Formand og kasserer afgår skiftevis, første gang ved lodtrækning. Genvalg til bestyrelsen kan finde sted og hvert valg er bindende for en periode af 2 år.


14.4. Afgåret bestyrelsesmedlem, indtræder første suppleanten i bestyrelsen.


14.5. Formanden og i dennes fravær, næstformanden repræsenterer haveparken udadtil.


Bestyrelsesmøder afholdes når formanden eller 3 bestyrelsesmedlemmer finder det berettiget.


Bestyrelsen fører referat over alle møder og vedtagelser. Kredsen har påtaleberettiget over for bestyrelsen.


§.14.6. Bestyrelsen har pligt og ret til at overvåge overholdelse af koloniens love og ordensregler, overtrædelser skal omgående påtales.


§.15.Generalforsamling.


15.1. Foreningens generalforsamling er foreningens øverste myndighed.


15.2. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år senest den første hele uge i Maj. Dagsordenen skal indeholde følgende punkter.


1) Valgaf dirigent.


2) Referent og 2 stemmetællere


3) Beretning


4) Årsregnskab med evt. revisionsberetning


5) Valg af formand/kasserer


6) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter


7) Valg af interne revisorer og suppleanter


8) Valg af vurderingsudvalg


9) Valg til kreds repræsentantskab


10) Indkomne forslag


11) Eventuelt


15.3. Ekstraordinær generalforsamling afholdes når generalforsamlingen eller et flertal af bestyrelsens medlemmer med angivelser af dagsorden beslutter det.


15.4. Ekstraordinær generalforsamling afholdes endvidere, hvis mindst 50 % af foreningens medlemmer fremsætter skriftlig krav herom til bestyrelsen med angivelse af dagsorden.


15.5. Bestyrelsen er i de i stk. 3 og 4 nævnte tilfælde pligtig til at indkalde til ekstraordinær generalforsamling inden 8 dage frabeslutningen eller begæringens modtagelse. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes tidligst 1 og senest 3 uger efter indkaldelsen.


15.6. Når betingelserne for indkaldelsen af en ekstraordinærgeneralforsamling er opfyldt, men bestyrelsen afviser den, indkalder og afholder kredsbestyrelsen generalforsamlingen. De hermed forbundne udgifter afholdes af foreningen.


15.7. Beslutning på en ekstraordinær generalforsamling kan kun træffes, hvis mindst 80 % af de medlemmer, der har begæret generalforsamlingen, er til stede. Bestemmelserne i stk. 10-14 gælder også for ekstraordinær generalforsamling.


15.8. Ordinær generalforsamling indkaldes skriftlig af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel. Regnskaber kan sendes med ud sammen med dagsordenen. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen afleveres skriftlig til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 7 dages varsel.


15.9. Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Behandling af forslagene forudsætter forslagsstillerens tilstedeværelse.


15.10. Adgang til generalforsamlingen har ethvert medlem af foreningen samt dennes ægtefælle eller samlever.


15.11. Hver havelod har 1 stemme.


15.12. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.


15.13. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal af de afgivne stemmer.


Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.


Stemmeafgivelse om bestyrelse og repræsentantskab skal foregå skriftligt, hvis dette ønskes. Ekstraordinær generalforsamling kan/skal afholdes når bestyrelsen finder det nødvendigt eller efter skriftlig andragende til bestyrelsen fra 2/3 af haveparkens medlemmer, med opgivelse af de emner der ønskes behandlet.


15.14. Ved haveforeningens opløsning gælder specielle regler jf. Kolonihaveforbundet.


15.15. Referatet fra generalforsamlingen underskrives af dirigenten, referenten samt foreningens formand.


§.16.Bestyrelsen.


16.1. Generalforsamlingen vælger blandt foreningens medlemmer en bestyrelse til at varetage den daglige ledelse af foreningen og til udførelse af generalforsamlingens beslutninger. En opstillet som er forhindret i at være tilstede på generalforsamlingen, kan genvælges, såfremt vedkommende har afgivet en skriftlig erklæring herom.


16.2. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges for en 2 års periode.


Formand og kasserer vælges særskilt, henholdsvis i lige og ulige år.


Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær.


Generalforsamlingen vælger suppleanter efter behov.


16.3. Som bestyrelsesmedlem eller suppleant kan kun vælges en repræsentant fra samme havelod, med mindre der er tale om valg til udvalg underbestyrelsen.


Hvis et bestyrelsesmedlem fratræder før valgperiodens udløb, indtræder første suppleanten i bestyrelsen, dog kun for tiden til næste generalforsamlings afholdelse.


16.4. Afgår formanden eller kasserer i en valgperiode, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling for nyvalg, hvis fratrædelsen ikke sker umiddelbart før den ordinære generalforsamling.


16.5. Bestyrelsen fastlægger selv grundlaget for sit virke i en forretningsorden.


Bestyrelsen indkaldes af formanden eller i dennes fravær af næstformanden efter behov, eller når blot et medlem af bestyrelsen begærer det.


16.6. Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandling af en sag, hvori denne eller en med denne beslægtet person er involveret, eller på anden måde er personligt interesseret.


16.7. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved simpelt flertal.


16.8. Der føres referat over forhandlingerne på bestyrelsesmøder.


16.9. Formand og kasserer samt eventuelt øvrige bestyrelsesmedlemmers omkostninger/udlæg til telefon, kontorhold og kørsel dækkes af foreningen.


16.10. Foreningens midler skal anbringes i et anerkendt pengeinstitut. Regler om disposition over midlerne fastsættes af bestyrelsen i henhold til fastlagt fuldmagtforhold.


16.11. Bestyrelsen skal sikre at der er tegnet relevante forsikringer.


§.17. Tavshedspligt.


Bestyrelsesmedlemmer og medlemmer af udvalg, nedsat af bestyrelsen, har tavshedspligt med hensyn til oplysninger om personers økonomiske og personlige forhold, som medlemmerne får indsigt i under deres arbejde for foreningen.


Medlemmer af foreningens vurderingsudvalg må kun videregive oplysninger om resultatet af foretagne vurderinger til foreningens bestyrelse.


§.18.Tegningsret.


18.1 Økonomiske forhold tegnes foreningen udadtil af formanden og kasserer i fællesskab eller af den samlede bestyrelse. I alle øvrige forhold repræsenterer formanden foreningen udadtil og er ansvarlig for foreningens daglige ledelse.


§.19. Regnskab og revision


19.1 .Foreningens regnskabsår er fra 1/1 til 31/12


Det påhviler kasserer at udarbejde et årligt driftsregnskab ledsaget af en statusopgørelse opgjort under hensyntagen til de tilstedeværende værdier og forpligtigelser.


Årsregnskabet skal udearbejdes i overensstemmelse med god regnskabskik og være i overensstemmelse med den foretagne bogføring og tilstedeværende bilag.


Bestyrelsen kan bestemme, at årsregnskabet skal udarbejdes med bistand af en registreret eller statsautoriseret revisor.


19.2. Generalforsamlingen vælger 2 interne bilagskontrollanter for 1 år og 2 bilagskontrollanter suppleanter for 1 år.


Det påhviler de valgte interne bilagskontrollanter at revidere foreningens årsregnskab og påtegne regnskabet.


§.20. Foreningens opløsning.


Haveparkens generalforsamling kan ikke tage stilling til haveparkens opløsning eller ændringer i lejemål da Kolonihaveforbundet for Danmark Vendsyssel Kreds hvor lejemål med Frederikshavn kommune, efter kolonihaveloven, vedtaget mellem Forbundet, Kommune og Miljøministeriet november 2000.


§.21.Disse love og ordensregler SKAL afleveres til bestyrelsen ved fratrædelse af haveparken.


Således vedtaget på ordinær generalforsamling.


Der tages forbehold for eventuelle taste fejl.


Denne hjemmeside indeholder ingen Cookies, eller indsamler andre personlige oplysninger.
Referat fra Bestyrelsen er på opslagstavlen ved fælleshuset og alle er velkomne til at læse disse.